แบบประเมินสถานศึกษา


ลงทะเบียน


เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน

สถิติประเมินสถานศึกษา


  • จำนวนสถานศึกษา
    ที่ประเมินตนเอง : 27,524 แห่ง
  • จำนวนสถานศึกษา
    ที่ผ่านเกณฑ์ : 10,279 แห่ง

ข้อมูลสถิติ E-Learning


  • จำนวนผู้ทำแบบทดสอบ : 5,549 คน
  • จำนวนผู้ผ่านแบบทดสอบ : 4,591 คน

สถิติผู้เยี่ยมชม

เอกสารดาวน์โหลด

# เรื่อง วันที่
แผนปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็กและโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 21 มิ.ย 2566
แผนงานโครงการ ปี 2559 16 ต.ค. 2558
แผนงานศูนย์เด็กเล็ก ปี 2559 16 ต.ค. 2558
แบบแจ้งรายชื่อ"ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลคุณภาพปลอดโรค" ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ปี 2558 26 มิ.ย 2558
คู่มือการใช้งานระบบศูนย์ฯ_ครูผู้ดูเเลเด็ก 11 มิ.ย 2558
การศึกษาประสิทธิผลของมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์เด็กเล็ก 18 พ.ย. 2557
แนวทางการประเมินโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค 23 ม.ค. 2557
โครงการรณรงค์การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลปี 2556 04 ก.ย. 2556