เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน 

เอกสารดาวน์โหลด

Slide ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

ไฟล์วิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็กเล็ก วันที่ 9 กพ 60 ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ท รังสิต ปทุมธานี

ไฟล์วิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็กเล็ก วันที่ 9 กพ 60 ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ท รังสิต ปทุมธานี

ไฟล์วิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็กเล็ก วันที่ 9 กพ 60 ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ท รังสิต ปทุมธานี

ไฟล์วิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็กเล็ก วันที่ 9 กพ 60 ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ท รังสิต ปทุมธานี

ไฟล์วิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็กเล็ก วันที่ 9 กพ 60 ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ท รังสิต ปทุมธานี

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลศูนย์เด็กเล็กคุณภาพปลอดโรคสำหรับ(ครูผู้ดูแลเด็ก)V.2017

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลศูนย์เด็กเล็กคุณภาพปลอดโรคสำหรับ(เจ้าหน้าที่สาธารณสุข)V.2017

แนวทางควบคุมโรคมือ เท้า ปากในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล

แนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล (สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก)

สื่อเผยแพร่การป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปากในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล

สรุปการประชุมพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากฯ 25-26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ภูเข้างานรีสอร์ท นครนายก

สรุปการลงพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากในพื้นที่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล

หนังสือเชิญและกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 25-26 กุมภาพันธ์ 2559

แบบประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพปลอดโรค(ฉบับปรับปรุง ปี 2559)

แผนงานโครงการ ปี 2559

แผนงานศูนย์เด็กเล็ก ปี 2559