เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน


 
แนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา

 คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ความรู้เรื่องโรค RSV

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ความรู้เรื่องโรคมือเท้าปาก

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ความรู้เรื่องโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV)

อ่านเพิ่มเติมที่นี่

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองก่อนส่งเด็กมาสถานศึกษา

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่..

คำแนะนำสำหรับผู้ทำการคัดกรองในสถานศึกษา

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่..

แนวทางปฏิบัติคัดกรองนักเรียน ในสถานศึกษา เพื่อเฝ้าระวังโรค COVID-19

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่..

แนวทางปฏิบัติคัดกรองครูและบุคลากร ในสถานศึกษา เพื่อเฝ้าระวังโรค COVID-19

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่..

แนวทางปฏิบัติเมื่อพบผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในสถานศึกษา

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่..

แนวทางปฏิบัติ กรณีพบผู้ป่วยยืนยันโรค COVID-19 ในสถานศึกษา

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่..

E-book เทคนิคการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กสู่ความเป็นเลิศด้านการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ

อ่าน E-Book ที่นี่

วันที่ 12-13 ธ.ค. 2562 กรมควบคุมโรค ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อผลักดันนโยบายการบูรณาการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในกลุ่มเด็กปฐมวัย

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม..ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อผลักดันนโยบายการบูรณาการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในกลุ่มเด็กปฐมวัย

ข้อมูลกำหนดการเพิ่มเติมที่นี่...

ประชุมหารือในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก ปีงบประมาณ 2563

แนวทางควบคุมโรคติดต่อและโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

แนวทางการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในเด็ก สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

สื่อภาพพลิก เรื่อง โรคติดต่อที่สำคัญในเด็ก

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

โรค RSV

RSV : Respiratory Syncytial Virus จริง ๆ แล้ว เป็นเชื้อไวรัสที่ทำให้ทางเดินหายใจอักเสบในผู้ป่วยทุกช่วงอายุ แต่อาการจะเป็นมากในช่วงวัยเด็ก โดยเฉพาะเด็กอายุน้อย ๆ ตั้งแต่วัยเบบี๋จนถึงช่วงวัยเข้าเนิร์สเซอรี่ ประเทศไทยมักมีการระบาดในช่วงฤดูฝน โดยเด็ก ๆ จะติดเชื้อ RSV จากการรับเชื้อทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม น้ำมูก น้ำลาย เสมหะ จากการสัมผัส หรือละอองน้ำมูกของผู้ป่วยคนอื่น และมีระยะฟักตัวประมาณ 2-7 วัน การติดเชื้อระบบทางเดินหายใจจากไวรัส RSV เกิดได้ตั้งแต่ส่วนบนจนถึงส่วนล่าง ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการหลอดลมฝอยอักเสบ และอาจทำให้ปอดอักเสบติดเชื้อ โดยเฉพาะเด็กเล็กจะมีอาการปอดบวม ไอ หอบได้ง่าย เด็กจะมีอาการหายใจเร็ว หอบเหนื่อย บางครั้งเป็นมากจะหายใจดัง "วี้ด" ถ้าเป็นมากขึ้นจะมีอาการหายใจล้มเหลวได้ นอกจากนั้นยังส่งผลให้เด็กบางคนมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคหอบหืดในอนาคตได้อีกด้วย ถึงได้เรียก RSV ว่าเป็นเจ้าวายร้ายทำลายระบบทางเดินหายใจไงคะ

10 มาตรการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค

กรมควบคุมโรค สำนักโรคติดต่อทั่วไป กลุ่มโรคติดต่อในเด็ก มี "10 มาตรการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค" ในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล