แบบประเมินสถานศึกษา


ลงทะเบียน


เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน

สถิติประเมินสถานศึกษา


  • จำนวนสถานศึกษา
    ที่ประเมินตนเอง : 27,524 แห่ง
  • จำนวนสถานศึกษา
    ที่ผ่านเกณฑ์ : 10,279 แห่ง

ข้อมูลสถิติ E-Learning


  • จำนวนผู้ทำแบบทดสอบ : 5,549 คน
  • จำนวนผู้ผ่านแบบทดสอบ : 4,591 คน

สถิติผู้เยี่ยมชม

คู่มือ/แนวทาง

# เรื่อง วันที่
แผนปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็กและโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 21 มิ.ย 2566
แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก 02 พ.ค. 2566
แนวทางปฏิบัติเมื่อพบผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจเป็นกลุ่มก้อน(Cluster)ในสถานศึกษา 02 พ.ค. 2566
แนวทางปฏิบัติคัดกรองครูและบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 02 พ.ค. 2566
แนวทางปฏิบัติคัดกรองนักเรียนในสถานศึกษาเพื่อเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 02 พ.ค. 2566
คำแนะนำสำหรับผู้ทำหน้าที่คัดกรองในสถานศึกษา 02 พ.ค. 2566
คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองก่อนส่งบุตรหลานไปสถานศึกษา 02 พ.ค. 2566
คู่มือ e-Learning โรคติดต่อในเด็กและโควิด 19 27 เม.ย 2566
คู่มือการประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค 24 เม.ย 2566
คำแนะนำการป้องกันโรคโควิด 19 และโรคระบบทางเดินหายใจในสถานศึกษา เฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล และโรงเรียนประถมศึกษา เมื่อเข้าสู่โรคประจำถิ่น 24 เม.ย 2566
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 05 เม.ย 2566
แนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก(สำหรับครูและผู้ดูแลเด็ก) 28 มี.ค. 2566