แบบประเมินสถานศึกษา


ลงทะเบียน


เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน

สถิติประเมินสถานศึกษา


  • จำนวนสถานศึกษา
    ที่ประเมินตนเอง : 27,527 แห่ง
  • จำนวนสถานศึกษา
    ที่ผ่านเกณฑ์ : 10,281 แห่ง

ข้อมูลสถิติ E-Learning


  • จำนวนผู้ทำแบบทดสอบ : 5,553 คน
  • จำนวนผู้ผ่านแบบทดสอบ : 4,595 คน

สถิติผู้เยี่ยมชม

รายงานสถานการณ์โรค

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ในเด็กต่ำกว่า 5 ปี ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2566

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ในเด็กต่ำกว่า 5 ปี ณ วันที่ 29 มีนาคม 2566

อัตราป่วยโรคมือ เท้า ปาก ในเด็กต่ำกว่า 5 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2564 มีแนวโน้มลดลง ส่วนในปี 2565 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และในปี 2566 มีแนวโน้มลดลง ซึ่งมีอัตราป่วย 261.305 ต่อแสนประชากร ปัจจุบันยังไม่พบผู้เสียชีวิต อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่...

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ในเด็กต่ำกว่า 5 ปี ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2565

อัตราป่วยโรคมือ เท้า ปาก ในเด็กต่ำกว่า 5 ปี ปี 2565 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีจำนวน 77,993 ราย อัตราป่วย 2,597.99 ต่อแสนประชากร ปัจจุบันยังไม่พบผู้เสียชีวิต อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่...