เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน


 

แนะศูนย์เด็กเล็ก ป้องกันโรคมือเท้าปาก

แนะศูนย์เด็กเล็ก ป้องกันโรคมือเท้าปาก 

สาธารณสุขเฝ้าระวังศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน อนุบาล ป้องกันโรคมือเท้าปากระบาด ชี้ปัจจัยเสี่ยงมาจากสภาพอากาศแปรปรวนทำให้  เชื้อโรคเจริญเติบโตได้ดี ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคของ สำนักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรคเดือนแรกของปี 2559 พบผู้ป่วยโรคมือเท้า 5,360 คน จาก 76 จังหวัด ภาคกลางมีอัตราป่วยสูงสุด รองลงมา ภาคเหนือ ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด  1-3  ปี ทั้งนี้ สำนักโรคติดต่อทั่วไป   กรมควบคุมโรค ได้วิเคราะห์ข้อมูลการระบาดของปี 2558 ทั่วประเทศ พบผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก 40,517 คน เสียชีวิต 3 ราย ได้มีการเร่งรัดควบคุมป้องกันโรคอย่างเข้มข้นตลอดปี ทำให้ลดจำนวนผู้ป่วยในช่วงฤดูฝน เดือนพฤษภาคม -สิงหาคม ลงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังพบการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ตุลาคมจนถึงสิ้นปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาในช่วงต้นปี 2559 ระหว่างเดือนมกราคม- กุมภาพันธ์ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้ตอนบน ซึ่งมีการระบาดต่อเนื่องมาจากปลายปี 2558

โดยปัจจัยที่ ส่งเสริมการระบาดของโรค มือเท้าปากนั้น ส่วนหนึ่งมาจากสภาพอากาศที่แปรปรวนรวมทั้งการมีฝนตกชุกในพื้นที่ภาคใต้ เชื้อโรคเจริญเติบโตได้ดี กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เร่งรัดรณรงค์ขอความร่วมมือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลในพื้นที่ ดำเนินการป้องกันควบคุมโรค ตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้มีเด็กป่วยและเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นในปี 2559

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลดำเนินการ ดังนี้  

 1.ตรวจคัดกรองเด็ก เป็นประจำทุกวันในตอนเช้า  2.แยกเด็กป่วยออกจากเด็กปกติ โดยให้ผู้ปกครองรับกลับบ้าน    3.หลีกเลี่ยง ไม่ให้เด็กป่วยเล่นคลุกคลีกับเด็กปกติ และเมื่อป่วยควรพักรักษาอยู่ที่บ้าน 4.ให้เด็กล้างมือบ่อยๆ หรือทุกครั้งที่สัมผัสสิ่งสกปรก ปนเปื้อนเชื้อโรค ได้แก่ ก่อนรับประทานอาหารหลังเข้าห้องส้วมก่อนและหลังทำกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ ของใช้ ของเล่น เป็นประจำ ทุกสัปดาห์ และทุกครั้งที่พบมีเด็กป่วย   5.หากพบเด็กป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านทันที