เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน


 

การเรียนรู้ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (E–Learning)

กรมควบคุมโรค โดยสำนักโรคติดต่อทั่วไป ได้จัดทำระบบการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยตนเอง (E – Learning) สำหรับครูและผู้ดูแลเด็ก เรื่องการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลผ่านทางเวปไซด์ http://demo.favouritedesigh.com/healthypreschool/home ศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค โดยผู้เรียนสามารถเข้าไปศึกษาและทดสอบวัดผลการเรียนรู้ พร้อมทั้งรับประกาศนียบัตรรับรองผลการประเมินตนเองในระบบ เมื่อผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลา จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน