แบบประเมินสถานศึกษา


ลงทะเบียน


เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน

สถิติประเมินสถานศึกษา


  • จำนวนสถานศึกษา
    ที่ประเมินตนเอง : 27,527 แห่ง
  • จำนวนสถานศึกษา
    ที่ผ่านเกณฑ์ : 10,281 แห่ง

ข้อมูลสถิติ E-Learning


  • จำนวนผู้ทำแบบทดสอบ : 5,553 คน
  • จำนวนผู้ผ่านแบบทดสอบ : 4,594 คน

สถิติผู้เยี่ยมชม

รายงานสถานการณ์โรค

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 33 ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561

พบผู้ป่วยสะสม 44,092  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 66.98 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2,390 ราย...

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้