แบบประเมินสถานศึกษา


ลงทะเบียน


เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน

สถิติประเมินสถานศึกษา


  • จำนวนสถานศึกษา
    ที่ประเมินตนเอง : 27,533 แห่ง
  • จำนวนสถานศึกษา
    ที่ผ่านเกณฑ์ : 10,287 แห่ง

ข้อมูลสถิติ E-Learning


  • จำนวนผู้ทำแบบทดสอบ : 5,624 คน
  • จำนวนผู้ผ่านแบบทดสอบ : 4,650 คน

สถิติผู้เยี่ยมชม

รายงานสถานการณ์โรค

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 41 ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562

พบผู้ป่วย จำนวน 59,931 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 91.63 ต่อแสนประชากร มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย

จังหวัดขอนแก่น...

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่