แบบประเมินสถานศึกษา


ลงทะเบียน


เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน

สถิติประเมินสถานศึกษา


  • จำนวนสถานศึกษา
    ที่ประเมินตนเอง : 27,533 แห่ง
  • จำนวนสถานศึกษา
    ที่ผ่านเกณฑ์ : 10,287 แห่ง

ข้อมูลสถิติ E-Learning


  • จำนวนผู้ทำแบบทดสอบ : 5,628 คน
  • จำนวนผู้ผ่านแบบทดสอบ : 4,653 คน

สถิติผู้เยี่ยมชม

รายงานสถานการณ์โรค

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ในเด็กต่ำกว่า 5 ปี ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2566