รายงานแบบคัดกรองโรค

ช่วงอายุ
ช่วงเวลาที่เกิดโรค วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด
ปีที่คัดกรอง เดือนที่คัดกรองโรค
สคร.
จังหวัด อำเภอ ตำบล
ศูนย์เด็กเล็ก
ห้องเรียน