สมัครเข้าร่วมโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
ประเภทการค้นหา
แยกตาม
เลือก

ส่งออก เครื่องพิมพ์ Excel
เข้าร่วม รอการประเมิน ผ่านเกณฑ์
สคร.1 255.42 30.67 59.16
สคร.2 135.60 98.85 1.15
สคร.3 38.98 79.45 15.42
สคร.4 35.00 90.29 9.57
สคร.5 30.09 55.65 42.83
สคร.6 26.74 99.67 0.33
สคร.7 30.14 92.72 7.17
สคร.8 169.70 97.53 2.12
สคร.9 138.86 84.98 13.63
สคร.10 70.50 98.42 1.23
สคร.11 34.33 63.22 34.88
สคร.12 57.40 91.78 7.08
สปคม. 0.00 63.93 32.79
เข้าร่วม (แห่ง) รอการประเมิน (แห่ง) ผ่านเกณฑ์ (แห่ง)
สคร.1 1839 564 1088
สคร.2 956 945 11
สคร.3 506 402 78
สคร.4 700 632 67
สคร.5 593 330 254
สคร.6 918 915 3
สคร.7 879 815 63
สคร.8 1417 1382 30
สคร.9 1651 1403 225
สคร.10 1957 1926 24
สคร.11 367 232 128
สคร.12 706 648 50
สปคม. 61 39 20
รวมทั้งหมด 12550 10233 2041