เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน


 

E-learning คำชี้แจง

บทเรียน E-learning เรื่องศูนย์เด็กปลอดโรคจัดทำขึ้นโดยมีวัถตุประสงค์ เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้สามารถนำไปใช้ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กและสามารถดูแลเด็กป่วยเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง

บทเรียนนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

          1. แบบทดสอบก่อนเรียน  หากยังไม่เคยทำำแบบทดสอบก่อนเรียนให้ทืำก่อนเข้าสู่บทเรียน กรณีเคยทำแล้วให้ข้ามแบบทดสอบได้

          2. เนื้อหาบทเรียน ประกอบด้วย 6 บทเรียน ผู้เรียนต้องเรียนให้ครบทุกบทเรียน และทำแบบทดสอบท้ายบททุกบท (จะเรียนบทใดก่อนก็ได้) โดยแต่ละบทต้องผ่าน 80% จึงสามารถทำแบบทดสอบหลังเรียนได้

          3. แบบทดสอบหลังเรียน ต้องทำแบบทดสอบหลังเรียนให้ผ่านเกณฑ์ 80% ของคะแนนเต็ม จึงจะได้รับการรับรองของกรมควบคุมโรค เพื่อรับประกาศนียบัตร

คลิ้กที่แบนเนอร์เพื่อเริ่มบทเรียนหรือคลิ้กที่แบนเนอร์ด้างล่างเพิ่อทำแบบทดสอบ (พิมพ์ใบประกาศ)