แบบประเมินสถานศึกษา


ลงทะเบียน


เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน

สถิติประเมินสถานศึกษา


  • จำนวนสถานศึกษา
    ที่ประเมินตนเอง : 27,370 แห่ง
  • จำนวนสถานศึกษา
    ที่ผ่านเกณฑ์ : 10,192 แห่ง

ข้อมูลสถิติ E-Learning


  • จำนวนผู้ทำแบบทดสอบ : 3245 คน
  • จำนวนผู้ผ่านแบบทดสอบ : 2594 คน

สรุปรายงานศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคทั้งหมด


รายงานการสมัครเข้าร่วมโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค