เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน 

ติดต่อเรา

กลุ่มศูนย์เด็กเล็กและโรคติดต่อในเด็ก

  1.ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านการเฝ้าระวัง  ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเกี่ยวกับศูนย์เด็กเล็กและโรคติดต่อในเด็ก

          2.กำหนดและพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเกี่ยวกับศูนย์เด็กเล็กและโรคติดต่อในเด็ก

          3.ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเกี่ยวกับ      ศูนย์เด็กเล็กและโรคติดต่อในเด็ก

          4.ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเกี่ยวกับศูนย์เด็กเล็กและโรคติดต่อในเด็ก

          5.ประสานการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคโรคติดต่อเกี่ยวกับศูนย์เด็กเล็กและโรคติดต่อในเด็ก

          6.ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

          7.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไปมอบหมาย


สมาชิก  กลุ่มศูนย์เด็กเล็กและโรคติดต่อในเด็ก