รายงานจำนวนและร้อยละของศูนย์เด็กเล็ก แจกแจงข้อมูลรายงานแบบคัดกรองโรค วิเคราะห์ตามปัจจัยต่างๆ

ปัจจัยหลัก ปัจจัยรอง

ช่วงเวลาที่เกิดโรค วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด
ปีที่สัมผัสโรค เดือนที่สัมผัสโรค
สคร.
จังหวัด อำเภอ ตำบล
ศูนย์เด็กเล็ก
ห้องเรียน
ส่งออก เครื่องพิมพ์ Excel
อายุเด็ก เพศ
ชาย หญิง รวม
- ต่ำกว่า 1 ปี 10 0 10
- 1 ปี 57 102 159
- 2 ปี 832 839 1671
- 3 ปี 995 1307 2302
- 4 ปี 369 320 689
- 5 ปี 302 495 797
- 6 ปี 144 202 346
- 7 ปี 2 0 2