รายงานจำนวนและร้อยละของศูนย์เด็กเล็ก แจกแจงข้อมูลรายงานแบบคัดกรองโรค

ช่วงเวลาที่เกิดโรค วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด
ปีที่สัมผัสโรค เดือนที่สัมผัสโรค
สคร.
จังหวัด อำเภอ ตำบล
ศูนย์เด็กเล็ก
ห้องเรียน

รายงานจำนวนและร้อยละของศูนย์เด็กเล็ก แจกแจงข้อมูลรายงานแบบคัดกรองโรค


ส่งออก เครื่องพิมพ์ Excel
ข้อมูลจำนวนและร้อยละรายงานแบบคัดกรองโรค จำนวน (N=จำนวน) ร้อยละ
เพศ
- ชาย 2727 45.42
- หญิง 3277 54.58
กลุ่มอายุ
- ต่ำกว่า 1 ปี 10 0.17
- 1 ปี 159 2.66
- 2 ปี 1671 27.96
- 3 ปี 2302 38.52
- 4 ปี 689 11.53
- 5 ปี 797 13.34
- 6 ปี 346 5.79
- 7 ปี 2 0.03
แจกแจงตามโรค
- หวัด 5190 86.44
- มือ เท้า ปาก 68 1.13
- อุจจาระร่วง 35 0.58
- ไข้ 377 6.28
- ไข้ออกผื่น 6 0.10
- อื่นๆ 328 5.46
สถานะเด็กป่วย
- มาเรียน 3028 50.43
- หยุดเรียน 2976 49.57
การแยกเด็กป่วย
- ไม่มีการแยกนอนแยกเล่น 5571 92.79
- แยกนอน 117 1.95
- แยกเล่น 316 5.26
กรณีมีคนที่บ้านป่วยเป็นโรคเดียวกัน
- มี 31 0.52
- ไม่มี 5973 99.48