รายงานผลการทดสอบ E-Learning ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลคุณภาพปลอดโรค

ประเภทผู้ทดสอบ
สคร.
จังหวัด อำเภอ ตำบล
ช่วงเวลาการแสดงผล (ที่ผ่านการทดสอบ)
ข้อมูล ณ วันที่ 23 ม.ค. 2565

รายงานผลการทดสอบ E-Learning ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลคุณภาพปลอดโรค

จำแนกตามพื้นที่ สคร. 13 เขต
แสดงผลกราฟ

ส่งออก เครื่องพิมพ์ Excel
พื้นที่ จำนวนผู้ทำแบบทดสอบ จำนวนผู้ผ่านแบบทดสอบ จำนวนผู้ไม่ผ่านแบบทดสอบ รายชื่อ
1. (ไม่ได้ระบุเขต) 11 9 2
2. สคร.1 1470 1287 183
3. สคร.2 434 394 40
4. สคร.3 369 311 58
5. สคร.4 108 93 15
6. สคร.5 421 378 43
7. สคร.6 174 149 25
8. สคร.7 134 108 26
9. สคร.8 376 336 40
10. สคร.9 392 333 59
11. สคร.10 177 146 31
12. สคร.11 619 517 102
13. สคร.12 150 133 17
14. สปคม. 71 63 8
รวม 4,906 4,257 649