แบบประเมินสถานศึกษา


ลงทะเบียน


เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน

สถิติประเมินสถานศึกษา


  • จำนวนสถานศึกษา
    ที่ประเมินตนเอง : 27,527 แห่ง
  • จำนวนสถานศึกษา
    ที่ผ่านเกณฑ์ : 10,281 แห่ง

ข้อมูลสถิติ E-Learning


  • จำนวนผู้ทำแบบทดสอบ : 5,553 คน
  • จำนวนผู้ผ่านแบบทดสอบ : 4,595 คน

สถิติผู้เยี่ยมชม

ลืมรหัสผ่าน